Pravidlá súťaže HappyFoto Baby roka 2016

 

Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý zreteľne, jasne a záväzne upravuje pravidlá súťaže s názvom „HappyFoto Baby roka 2016“.

Pravidlá súťaže sú záväzné pravidlá pre všetkých, ktorí sa zúčastnia na súťaži „Happy Foto Baby roka 2016“. Registráciou a odoslaním súťažnej fotografie každý účastník potvrdzuje, že sa s pravidlami oboznámil a bez výhrad s nimi súhlasí.

Vyhlasovateľ:

Babyweb SK s.r.o.
Sídlo: Jašíkova 2, 821 03, Bratislava, IČO: 43 844 987. Spoločnosť Babyweb SK s.r.o. je registrovaná na Okresnom súde Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 49603/B
 
(ďalej len „vyhlasovateľ“)

Názov súťaže:

HappyFoto Baby roka 2016

Trvanie súťaže:

Súťaž na webových stránkach www.babyroka.sk trvá od 1. marca 2016 do 30. novembra 2016.

Princíp súťaže:

Registrovaní užívatelia vkladajú fotografie na Stránky. Odborná komisia z nich vyberá najkrajšie dieťa v Slovenskej republike. Od marca 2016 do novembra 2016 prebieha celkovo 10 tematicky určených mesačných súťažných kôl, z každého kola budú vybraní výhercovia 1. – 3. miesta. Títo víťazi automaticky postupujú do záverečného superfinále a v danom roku sa už nesmú zúčastniť súťaže. Superfinále prebehne na začiatku januára 2017. Víťaz superfinále získa titul „HappyFoto Baby roka 2016“.

 Podrobné pravidlá Súťaže „HappyFoto Baby roka 2016“

Stránky

Pojmom Stránky rozumieme webové stránky www.babyroka.sk

Registrovaný užívateľ

Je akákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá úspešne absolvovala registračný proces na Stránkach.

Súťažiaci

Súťažiacim sa môže stať registrovaný užívateľ, ktorý vložil na Stránky súťažnú fotografiu.

Každý súťažiaci sa môže počas trvania súťaže zúčastniť opakovane, ak sa neumiestni v niektorom z predchádzajúcich kôl na 1. – 3. mieste.

V rámci jedného súťažného kola môže súťažiaci vložiť na Stránky iba jednu fotografiu.

Súťažiaci sa nesmie zúčastniť ďalších kôl súťaže v prípade, že sa umiestnil na 1. – 3. mieste jedného z ukončených súťažných kôl a postúpil tak do superfinále.

Súťažiaci môže vkladať len fotografiu, na ktorú vlastní autorské práva. V prípade, že tieto práva nevlastní a fotografiu vloží na stránky, nesie všetku zodpovednosť za akúkoľvek škodu alebo inú ujmu vzniknutú v súvislosti s porušením tejto povinnosti.
 
Súťažiaci smie vkladať na stránky súťaže iba fotografiu dieťaťa, s ktorým je preukázateľne v rodinnom pomere alebo príbuzenskom vzťahu. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na kontrolu tohto príbuzenského vzťahu. Ak súťažiaci odmietne rodinný pomer alebo príbuzenský vzťah doložiť, bude vyhlasovateľom zo súťaže vylúčený.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži a/alebo konajúci v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené, resp. budú Vyhlasovateľom zo súťaže vylúčené.

Partner

Je taká spoločnosť, ktorá sa podieľa na realizácii súťaže finančným alebo nefinančným plnením a je uvedená na Stránkach ako partner.

Odborná komisia

Je skupina osôb zložená zo zástupcov Vyhlasovateľa a Partnerov. Členovia Odbornej komisie hodnotia súťažné fotografie, kontrolujú dodržiavanie pravidiel súťaže a rozhodujú v situáciách, ktoré sú s nimi v rozpore. Zoznam členov Odbornej komisie je uvedený na Stránkach.

Súťažné fotografie

Súťažnou fotografiou sa rozumie obrazová snímka dieťaťa vo veku do štyroch rokov (vek k dátumu odoslania fotografie do súťaže) v situácii, ktorá zodpovedá zadaniu daného súťažného kola. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na kontrolu veku dieťaťa na súťažnej fotografii. Ak súťažiaci odmietne Vyhlasovateľovi vek dieťaťa na súťažnej fotografii na jeho žiadosť doložiť, bude Vyhlasovateľom zo súťaže vylúčený.

Dieťa zobrazené na fotografii musí byť v rodinnom pomere alebo v príbuzenskom vzťahu so súťažiacim.

Veľkosť vkladanej fotografie môže byť maximálne 4 Mb. V prípade, že je fotografia väčšia, môžu Stránky znemožniť jej vloženie na Stránky.

Súťažiaci sa zaväzuje nevkladať na Stránky také fotografie, ktoré by mohli viesť k ohrozovaniu alebo narušovaniu verejného poriadku, ktoré sa priečia dobrým mravom alebo sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Súťažné fotografie, na ktorých sú zobrazené detské genitálie, budú Vyhlasovateľom zo súťaže vyradené z dôvodu ochrany mravnosti.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje konečné rozhodovacie právo o tom, ktorá fotografie bude na webe zobrazená.

Fotografia nesmie spľňať niektorý z príkladov uvedených v "zlých súťažných fotografiách".

Hlasujúci

Je taký registrovaný užívateľ, ktorý hlasoval za niektorú zo súťažných fotografií.

Hlasovanie

Hlasovať o poradí fotografií môžu iba registrovaní užívatelia. Každý registrovaný užívateľ má k dispozícii v danom súťažnom kole celkovo 5 hlasov, pričom hlasy nemusia byť vyčerpané. Každej fotografii v jednom kalendárnom dni môže registrovaný užívateľ udeliť iba jeden hlas.

Výber víťazov

O konečnom poradí fotografií v súťažnom kole súťaže „HappyFoto Baby roka 2016“ rozhodne odborná komisia a výsledky hlasovania registrovaných užívateľov. Základným kritériom pre hodnotenie fotografií je fotogenickosť dieťaťa s tým, že fotografie musia spĺňať tematické zadanie príslušného súťažného kola.

Šesťdesiat fotografií s najvyšším počtom hlasov od registrovaných užívateľov postupuje do finále daného súťažného kola.

Vo finále súťažného kola sa o poradí rozhodne nasledujúcim spôsobom: každý z členov komisie určí poradie fotografií na 1., 2. a 3. mieste a priradí im príslušný počet bodov (3 body za 1. miesto, 2 body za 2. miesto, 1 bod za 3. miesto). Víťazom súťažného kola sa stáva Súťažiaci, ktorého fotografia získala najvyšší počet pridelených hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhodne o víťazovi predseda Odbornej komisie.

Výhry

Súťažiaci, ktorých snímky sa umiestnili na 1. – 3. mieste v jednotlivých kolách, postupujú do superfinále. O celkovom víťazovi superfinále a výhercoch na 2. a 3. mieste tohto superfinále súťaže „HappyFoto Baby roka 2016“ rozhodne od začiatku januára 2017 Odborná komisia. Princíp určovania poradia súťažiacich je rovnaký ako pri určovaní víťaza jedného súťažného kola.

Hlavnou výhrou je umiestnenie fotografie víťazného dieťaťa na webe www.babyweb.sk.

Hlavná výhra nie je spojená so žiadnou finančnou odmenou.

Aktuálny súpis ďalších cien pre výhercov jednotlivých súťažných kôl i superfinále nájdete v sekcii „Čo môžete vyhrať“na Stránkach

V prípade, že si výherca akúkoľvek cenu neprevezme, nemá nárok na vyplatenie náhradnej sumy v hotovosti.

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za nedoručenie výhry spôsobenej inými subjektmi či okolnosťami (napríklad nedoručením zo strany Slovenskej pošty apod.). Výhry budú rozposlané do 1 mesiaca od vyhlásenia výsledkovej listiny. Výhry nie sú rozposielané doporučene. Výherca bude o svojej výhre upovedomený e-mailom a bude zverejnený na Stránkach súťaže. Ak nebude výhra výhercom prevzatá do 30 dní, jeho výhra prepadá Vyhlasovateľovi súťaže.

Súťažné kolá

Jednotlivé kolá prebiehajú podľa tohto harmonogramu:

Happy Baby - marec 2016
Dieťa a spánok – apríl 2016
Dieťa a najobľúbenejšia hračka – máj 2016
Dieťa na ihrisku – jún 2016
Dieťa a dobrodružstvo – júl 2016
Otecko a ja – august 2016
Dieťa a auto – september 2016
Ja model. Ja modelka – október 2016
Mama a ja – november 2016.

V každom kole zároveň prebieha vkladanie fotografií aj hlasovanie o ich poradí.

Vyhlásenie výhercov

Výhercovia budú po ukončení súťaže vyhlásení a zverejnení na Stránkach.

V prípade výhry bude súťažiaci kontaktovaný na základe kontaktných údajov odoslaných prostredníctvom registračného formulára. Ak súťažiaci získa v súťaži „HappyFoto Baby roka 2016“ akúkoľvek výhru, svojím súhlasom s týmito pravidlami udeľuje Vyhlasovateľovi súhlas so zverejnením svojho mena, priezviska a miesta bydliska po ukončení súťaže, a to nielen na Stránkach, ale aj na iných webových stránkach, prípadne súhlasí so zverejnením v tlači, prípadne v iných médiách.

Vyhlásenie absolútnych víťazov prebehne do 15. 1. 2017.

Uzávierky

Uzávierka pre nahrávanie fotografií je vždy polnoc posledného dňa v danom kalendárnom mesiaci.

Udelenie súhlasu

Súťažiaci registráciou udeľuje spoločnosti Babyweb SK s.r.o., Sídlo: Jašíkova 2, 821 03, Bratislava, IČO: 43 844 987, ako správcovi osobných údajov a prevádzkovateľovi databázy registrovaných užívateľov, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, v rozsahu údajov uvedených v registračnom formulári na účely súťaže „HappyFoto Baby roka 2016“ v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to na obdobie päť (5) rokov nasledujúcom po jej ukončení. Osobné údaje budú zhromažďované a spracovávané elektronicky (počítačovo) len na stanovený účel a v nevyhnutnom rozsahu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Vyhlasovateľ týmto informuje súťažiacich, ktorí poskytli registráciou svoje osobné údaje na spracovanie, o ich právach vyplývajúcich zo zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene ďalších zákonov, v platnom znení, predovšetkým o tom, že poskytnutie týchto osobných údajov je dobrovoľné, že každá osoba má právo na prístup k týmto osobným údajom a že má právo obrátiť sa v prípade porušenia tohto zákona na Úrad na ochranu osobných údajov so žiadosťou o zaistenie nápravy. Súhlas súťažiaceho so spracovaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný, a to písomnou formou na adrese sídla Vyhlasovateľa. Odvolaním súhlasu, ak je odvolanie doručené pred odovzdaním výhier, je súťažiaci vylúčený z ďalšej účasti v súťaži a stráca nárok na výhru.

Súťažiaci zároveň udeľuje súhlas Vyhlasovateľovi so zasielaním obchodných oznámení na poskytnutú kontaktnú adresu v zmysle zákona č. 22/2004 Z.z., o niektorych službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, a to až do písomného odvolania súhlasu.

Tento súhlas sa udeľuje aj Partnerom súťaže a udeľuje sa na obdobie trvania súťaže na obdobie piatich (5) rokov nasledujúcich po jej ukončení, ak nebude odvolaný skôr. zákon č. 646/2005 Z. z. o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o ochrane rozhlasových a televíznych služieb).


Odovzdávanie výhier súťaže môže byť usporiadané ako verejná akcia. Účasťou v súťaži súťažiaci súhlasí s jej pravidlami. Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci Vyhlasovateľovi súhlas na bezplatné uverejnenie svojho mena, priezviska, adresy bydliska, fotografie, svojich obrazových či zvukových záznamov, prípadne fotografií a záznamov osôb zobrazených na fotografiách ním vyhotovených v masovokomunikačných prostriedkoch a propagačných materiáloch Vyhlasovateľa a uverejňovať ich v médiách, propagačných materiáloch Vyhlasovateľa alebo Partnerov, a to počas 5 rokov od skočenia súťaže. Zároveň súťažiaci udeľuje Vyhlasovateľovi súhlas s tým, že je Vyhlasovateľ oprávnený využívať meno, priezvisko a adresu bydliska a jeho fotografie na reklamné, propagačné a marketingové účely.


Vložením fotografie súťažiaci súhlasí so zverejnením fotografie na Stránkach a v médiách, ktoré sú mediálnymi partnermi súťaže. Zároveň súťažiaci súhlasí so zverejnením fotografie za účelom propagácie súťaže „HappyFoto Baby roka 2016“ v ostatných médiách a s marketingovým využitím tejto fotografie Partnermi.

Porušenie pravidiel

Ak sa ukáže, že sa akákoľvek osoba aj napriek porušeniu pravidiel stala výhercom v súťaži, napríklad v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a táto výhra nebude tomuto súťažiacemu odovzdaná. Zo súťaže budú vylúčení aj účastníci, u ktorých bude mať Vyhlasovateľ súťaže oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania ním samotným alebo zo strany inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry, prípadne konanie, ktoré nie je fair play.

Spory

Konečné rozhodnutie o sporných otázkach je vždy na Vyhlasovateľovi. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou a účastník nie je oprávnený namiesto výhier požadovať finančné plnenie.

Zodpovednosť

Vyhlasovateľ nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody vzniknuté výhercom v súvislosti s užívaním výhier.

Vyhlasovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené zlyhaním systému a programového vybavenia, ktoré nemajú pôvod v úmyselnom konaní Vyhlasovateľa. V takom prípade si Vyhlasovateľ vyhradzuje právo súťaž pozastaviť, zmeniť či ukončiť bez udania dôvodu. Súťažiaci nemá nárok na akékoľvek odškodnenie či vyrovnanie.

Ostatné podmienky

Pravidlá súťaže sú záväzné pre všetkých, ktorí sa na súťaži zúčastnia.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Vyhlasovateľa, všetkých Partnerov, priamych dodávateľov Vyhlasovateľa, členovia Odbornej komisie a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností alebo osoba im blízka, výhra sa tejto osobe neodovzdá.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo súťaž pozastaviť, zmeniť či ukončiť bez udania dôvodov, a to v prípade, ak dôjde k závažným neočakávaným udalostiam alebo k udalostiam ovplyvneným vyššou mocou. V takom prípade nemá súťažiaci nárok na akékoľvek odškodnenie či vyrovnanie. Také rozhodnutie je účinné odo dňa jeho uverejnenia na Stránkach.

Kontakt

Kontaktná adresa na Vyhlasovateľa:

Babyweb SK s.r.o., Jašíkova 2, 821 03, Bratislava babyroka@babyroka.sk,

 

Tím súťaže HappyFoto Baby roka 2016
V Bratislave dňa 1. 3. 2016